Jokres

Monday, Nov 1

11/1/2021
5 - 2
FINAL
Summary

Sunday, Nov 7

11/7/2021
1 - 2
FINAL
Summary

Sunday, Nov 14

11/14/2021
1 - 1
FINAL
Summary

Monday, Nov 22

11/22/2021
5 - 3
FINAL
Summary

Sunday, Nov 28

11/28/2021
2 - 1
FINAL
Summary
5 Games from Nov 1, 2021 to Nov 28, 2021